Säve (O), Öxnäs Sörgården

Öxnäs betyder oxarnas näs


Wikipedia:

Bynamnet [redigera]

Öxnäs betyder "Oxarnas näs". Näset syftar på den moränkulle som själva byn ligger på, och som skjuter upp över det omgivande landskapet. När landhöjningen inte var så stor, gick en sjö upp ända hit som bildades av Nordre Älv och Kvillen (norra delen av Kvillebäcken).
Historia [redigera]

Öxnäs By har varit bebodd sedan järnåldern. I området finns det tre gravfält från samma tid. I skriftliga källor nämns "Øxnenæss" redan från 1388. Under medeltiden fanns här fem till sex gårdar. Man odlade främst de grusiga sluttningarna, medan den gamla älvsbotten, som i stort sett bara bestod av lera, var lämplig som ängsmark för betesdjur, därav "Öx" eller det mer moderna "oxarna" i namnet.

Den äldsta kartan över Öxnäs är från 1783 då storskifte genomfördes på inägorna. Vid den tiden omfattade byn fem gårdar som var uppdelade i ca 20 bruksenheter. Delar av åkern på grusmarken hade då lagts ner och lermarken hade även den börjat används för odling. Vid laga skifte 1836 hade byn 23-24 brukningsenheter och 18-19 ägare. Dagens betesmarker kring Öxnäs är mycket varierande och här finns flera olika naturtyper. Alltifrån magra ängssluttningar ner till fuktängar närmare älven. Här finns flera olika fågelarter, bl.a. Vattenrall, och det är svårt att hitta liknande variationer någon annanstans. Totalt sett är området ett unikt landskap i Sverige, både jordbruksmässigt, botaniskt och kulturhistoriskt.
Riksintresse [redigera]

Öxnäs med tillhörande ägor är utsedda till riksintresse för natur- och kulturvården. Stora delar av Öxnäs är utsedda till ett s.k. Natura 2000-område, dvs. området måste säkerställas genom reservatbildning eller annan skyddsform.
Byggnaderna [redigera]

Det är på få ställen i Sverige som man hittar hela gårdar, med både boningshus och ekonomibyggnader, så tätt byggda.

Tidigt insåg man faran i att bygga träbyggnader för tätt. Därför anlade man en branddamm i byn, avsedd att kunna tillgodose behovet av släckningsvatten om brand skulle uppstå. Denna har idag underjordisk förbindelse med flera av gårdarna.

I och med riksintresset råder det också strikta riktlinjer med hur man får lov att bygga till, förändra, restaurera och riva byggnader.

Nääs byggnadsvård i Lerums kommun, har givit ut en skrift i samarbete med Göteborgs Museinämnd, som berättar mer om Öxnäs och de två grannbyarna Askesby och Askesby Högen, samt ger konkreta tips till varsamt underhåll av byggnaderna i området.